Netwerkzorg

Netwerkzorg is een gecoördineerde manier van samenwerken van een groep zorgaanbieders en partners, om de gezondheidsuitkomsten van een (deel)populatie te verbeteren.

De zorgaanbieders zijn daarbij bereid gezamenlijk risico te dragen voor het wel of niet realiseren van kwaliteit en kosten van zorg. Netwerkzorg is de natuurlijke opvolger van ketenzorg, waarmee het bewegen van een cliënt tussen hulpverleners wordt bedoeld. Waar ketenzorg vrij lineair naar een zorgroute kijkt (bijvoorbeeld van huisarts, naar basiszorg, naar specialist), stelt netwerkzorg de cliënt centraal en wordt er een netwerk van zorg rondom hem of haar gecreëerd. Hierin in flexibiliteit en continu afstemmen belangrijk.

Mogelijke netwerkpartijen rondom een persoon met dementie

Het zorgprogramma casemanagement

In dit Netwerk Dementie wordt de ondersteuning in het zorgtraject bij dementie vormgegeven middels stepped care. Uitgangspunt is dat goede zorg en behandeling voor mensen met dementie zoveel mogelijk dichtbij, lokaal, in de wijk en in de eerste lijn georganiseerd wordt.

De directe ondersteuning in het ziekteproces zal zoveel mogelijk georganiseerd en geleverd worden door de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige. Wanneer extra onderzoek, expertise of specialistische zorg en behandeling noodzakelijk is wordt de casemanager dementie, de specialist ouderengeneeskunde of de geriater ingeschakeld. Dit kan zowel aan het begin van het ziekteproces zijn (rondom de diagnosestelling) als in een later stadium wanneer de klachten toenemen.

Met andere woorden; bij laagcomplexe dementiezorg is de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige als casemanager betrokken bij de cliënt en naaste, bij hoogcomplexe dementiezorg wordt de casemanager dementie betrokken voor een consult of als regievoerder.