Werkwijze netwerk dementie

Het Netwerk Dementie Bommelerwaaard ‘s-Hertogenbosch e.o. werkt volgens de Zorgstandaard Dementie.

Voorjaar 2020 hebben Alzheimer Nederland en Vilans de herziene Zorgstandaard Dementie gepubliceerd.

Zie de vernieuwde Zorgstandaard Dementie.

Wat is de Zorgstandaard Dementie?

De zorgstandaard beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en geeft een beschrijving van het complete zorgcontinuüm: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten. De beschrijving is functioneel. Dit wil zeggen: op welke wijze de zorg wordt georganiseerd en wanneer, maar niet wie deze uitvoert of waar dit gebeurt.

Deze zorgstandaard geeft richting aan het Netwerk Dementie in het bieden van regionale, integrale ketenzorg, in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Er zijn kennisdossiers beschikbaar over alle fasen van de clientreis bij dementie.

Zie: zorgstandaarddementie.nl