Brain research center

Brain Research Center Den Bosch is een onderzoekscentrum gespecialiseerd in klinisch onderzoek met nieuwe medicijnen tegen alzheimer en andere hersenziekten. De missie van het Brain Research Center is ‘alle hersenziekten de wereld uit’. Het Brain Research Center werkt hierin onder meer nauw samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Een nieuw medicijn doorloopt, na de ontwikkeling in het onderzoekslaboratorium, een lang en zorgvuldig proces voordat het op grote schaal aan patiënten wordt voorgeschreven. Een belangrijke stap in dit proces is het onderzoeken van de effecten van het nieuwe medicijn bij patiënten. Hierbij worden de veiligheid en werkzaamheid onderzocht. De Medisch Ethische Toetsingscommissie en de overheid moeten toestemming geven voor medicijnonderzoeken.

Patiënten melden zich op eigen initiatief bij het Brain Research Center of worden doorverwezen door de behandelend arts. Na een kennismaking bepaalt de potentiële deelnemer samen met de medewerkers van het Brain Research Center of deelname mogelijk en zinvol is.  Deelnemers worden behandeld met het nieuwe medicijn of met een placebo (niet-actief medicijn). Een onderzoek duurt tussen de 6 en 24 maanden. Tijdens het onderzoek worden de deelnemer en zijn of haar mantelzorger ondersteund door het team van specialisten (neuroloog, studiecoördinatoren, onderzoeksartsen en neuropsychologen). Deelname is vaak al mogelijk voordat de diagnose dementie is gesteld.

Link: https://www.brainresearchcenter.nl/

Geriatrisch netwerk Bommelerwaard

In de Bommelerwaard weten huisartsen, Welzijn en casemanagers van het Netwerk Dementie en Buurtzorg elkaar inmiddels goed te vinden. De GGD en gemeente nemen nu het voortouw tot het verbreden naar een multidisciplinair geriatrisch Netwerk, waarin de aanpak van ouderenzorg in de Bommelerwaard wordt afgestemd en aan deskundigheidsbevordering aan alle mogelijke betrokkenen wordt gedaan (formeel en informeel). Het Netwerk Dementie sluit bij dit overleg aan.

Regionaal Aanmeld Centrum

Tijdens de COVID-19 crisis is er, in voorjaar 2020, een regionaal aanmeldcentrum opgestart, zodat COVID-19 patiënten snel op de juiste plek opgenomen konden worden. Deze samenwerking tussen ziekenhuis en VVT-instellingen is zo goed bevallen, dat de betrokken partijen dit aanmeldcentrum willen doorontwikkelen voor de regio Noordoost Brabant.

Behoeften/doelen van de betrokkenen:

  • De juiste zorg voor de patiënt en cliënt op de juiste plek en op het juiste moment.
  • Structureel betere benutting van beschikbare capaciteit van ELV (eerstelijnsverblijf), GRZ (geriatrische revalidatiezorg) en (acute en chronische) verpleeghuiszorg (Wlz) en (mogelijk) ook acute thuiszorg.
  • Een snellere doorstroom in ziekenhuizen en betere mogelijkheden voor doorverwijzing voor huisartsen.
  • Het optimaal kunnen benutten van specifieke expertise van betrokken partijen.
  • Leren van elkaar om tot betere zorg te komen.
  • Op termijn hogere efficiëntie in de keten, wat tot lagere maatschappelijke kosten kan leiden.

Nationale Dementie Strategie vervangt Deltaplan Dementie

De afgelopen 4 jaar heeft het ministerie van VWS een impuls gegeven aan onderzoek en praktijkverbetering bij dementie. Dit landelijke programma is eind 2020 geëindigd. VWS heeft hier vervolg aan gegeven in de Nationale Dementie Strategie.

De missie van de Nationale Dementie Strategie is;

Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie.

Deze missie is vertaald naar 3 thema’s:

  • Dementie de wereld uit, door middel van onderzoek naar het voorkomen en genezen van dementie.
  • Mensen met dementie tellen mee. Deze pijler richt zich op bewustwording in de samenleving en het blijven betrekken van mensen met dementie in het dagelijks leven en activiteiten.
  • Steun op maat bij leven met dementie. De Zorgstandaard Dementie is leidend als richtlijn voor goede dementiezorg en -ondersteuning in de regio’s. De regionale Netwerken Dementie worden verder versterkt en ondersteund om de Zorgstandaard Dementie te implementeren in hun regio en om samenwerking tussen professionals en bestuurders te verbeteren.

Meer uitleg over de Nationale Dementie Strategie vindt u hier:

rijksoverheid/nationale-dementiestrategie

Opbrengsten vanuit het Deltaplan Dementie vindt u op:

www.zorgstandaarddementie.nl  en www.zorgvoorbeter.nl

Social Trial - sociale benadering bij dementie

In ’s-Hertogenbosch vindt een Social Trial plaats. Dit is een onderzoek naar de ‘sociale benadering bij dementie’. Van Neynsel stichting werkt hierbij samen met de Tao of Care.

Hoogleraar Anne-Mei The (hoogleraar langdurige zorg en dementie UVA) heeft met haar team langdurig onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Hieruit is gebleken dat zij niet alleen worstelen met de directe gevolgen van de ziekte, maar ook juist met de impact op hun leefwereld. Wat vaak wordt vergeten is dat mensen met dementie niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren. Ze hebben net als iedereen behoefte aan waarde toevoegen in hun leven, aan een bevredigende invulling van de dag en aangaan van betekenisvolle relaties. Door de ziekte komen universele menselijke behoeften onder druk te staan en is er behoefte aan ondersteuning daarbij. Er zijn vragen rond thema’s als: ziet mijn omgeving me nog wel voor vol aan? Hoe ga ik om met veranderende relaties? Kan ik zelf beslissingen blijven nemen? En hoe vul ik zingeving in? Uit het onderzoek is de Sociale Benadering Dementie (SBD) voortgekomen, dit is een zienswijze op het leven met dementie en kent een praktijkagenda in de vorm van zogeheten Social Trials.

Zie de link voor voorlopige resultaten:

https://www.vanneynsel.nl/social-trial-succesvol/

Langdurige zorg thuis

Stel u voor: u bent op leeftijd, u woont nog thuis en bent minder zelfredzaam. Hoe zou u geholpen willen worden? In de thuiszorg zagen wij in toenemende mate mensen die met deze vraag worstelden waarbij het zorgaanbod  niet ( altijd) aansloot bij de wensen en behoeften die wij bij doorvragen te horen kregen.  Steeds meer mensen gaven aan meer behoefte te hebben aan laag complexe langdurige zorgmomenten ( oftewel blokzorg). U moet dan denken aan hulp bij het structureren van de dag, bij persoonlijke zorg, maaltijdzorg, huishoudelijk werk en gezelschap. Tevens gaven mantelzorgers aan structureel overbelast te zijn en dit als een probleem te ervaren.

Deze behoeften en zorgen zijn samengebracht in nieuw product: ‘langdurige zorg thuis’. 3 partijen (Vivent, Arons zorg en Home Instead) hebben hierbij samenwerking gezocht, waarbij een begeleider of huishoudelijke hulp diverse taken oppakt bij mensen thuis, ook licht verzorgende taken. Dit gebeurt onder toeziend oog van een wijkverpleegkundige. Zo komen er minder verschillende zorgverleners over de vloer.

Dit innovatieve project is in 2020 genomineerd voor de VBHC Dragons Grant and Endorsment Price 2020 nominatie ( VHBC staat voor Value Based Health Care).

Juiste zorg in de laatste levensfase

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Netwerk Palliatieve zorg in onze regio trekken samen op in het project ‘Juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensfase’. Dit project richt zich op alle mensen met een chronische aandoening.

Ook het Netwerk Dementie sluit aan om de belangen van mensen met dementie in dit project te behartigen. De doelstellingen van dit project sluiten goed aan bij de aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er mogelijk zorg wordt verleend aan mensen in de laatste levensjaren, die niet aan zou sluiten bij hun wensen en behoeften. Deze zorg en ondersteuning zou beter afgestemd kunnen worden als er eerder over gesproken durft te worden en er geluisterd wordt naar wat iemand echt belangrijk vindt. Wie willen mensen dat hen bij staat in de laatste levensfase, welke zorgen hebben ze, hoe zien ze hun zorgproces en wat zijn wensen over waar en hoe iemand wil overlijden?

Het doel van dit project is om tijdig met elkaar te spreken over levenseinde, zodat er zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan wensen en behoeften van patiënten/cliënten. Deze wensen zullen worden vastgelegd in een regionaal gedragen, individueel zorgplan.

Ook wordt er een regionale campagne opgestart, gericht op het tijdig spreken over levenseinde. Er zullen hiervoor scholingen worden aangeboden aan zorgprofessionals, ondersteuners en vrijwilligers.